{"id":"1923","titol":"Exportacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)","descripcio":"Exportacions de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09).","unitats":"euros","font":"Agencia Tributaria.","nota":"Any 2017 dades provisionals.","ultima_actualitzacio":"2019-09-10","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1923","variables":["Àmbits","Anys","Sector"],"Àmbits":{"103":{"8":"Barcelona"}},"Anys":{"2017":"2017","2018":"2018"},"Sector":{"1":"Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs","2":"Indústries químiques","3":"Fabricació de productes farmacèutics","4":"Indústries de productes alimentaris","5":"Fabricació de maquinària i equips ncaa","6":"Confecció de peces de vestir","7":"Fabricació de materials i equips elèctrics","10":"Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips","21":"Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs","22":"Indústries químiques","23":"Confecció de peces de vestir","24":"Fabricació de maquinària i equips ncaa","25":"Indústries de productes alimentaris","26":"Fabricació de productes farmacèutics","27":"Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics","12":"Total","11":"Resta de sectors","32":"Total","31":"Resta de sectors","8":"Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges","9":"Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques","28":"Fabricació de materials i equips elèctrics","29":"Indústries manufactureres diverses","30":"Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen"},"valors":[["103","8","2017","1","10614824240"],["103","8","2017","2","7729598385"],["103","8","2017","3","4599803928"],["103","8","2017","4","3932204064"],["103","8","2017","5","3446150182"],["103","8","2017","6","3049256917"],["103","8","2017","7","2476476758"],["103","8","2017","8","2081660440"],["103","8","2017","9","1896881645"],["103","8","2017","10","1723509344"],["103","8","2017","11","12138318032"],["103","8","2017","12","53688683935"],["103","8","2018","1","11554584277"],["103","8","2018","2","8074468530"],["103","8","2018","3","4677643003"],["103","8","2018","4","3812954270"],["103","8","2018","5","3666925100"],["103","8","2018","6","3101204607"],["103","8","2018","7","2616303868"],["103","8","2018","8","2152349359"],["103","8","2018","9","2027449004"],["103","8","2018","10","1703238546"],["103","8","2018","11","12439945986"],["103","8","2018","12","55827066550"]]}