{"id":"1924","titol":"Importacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)","descripcio":"Importacions de mercaderies de la província de Barcelona de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09).","unitats":"euros","font":"Agencia Tributaria.","nota":"Any 2017 dades provisionals.","ultima_actualitzacio":"2018-04-05","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1924","variables":["Àmbits","Anys","Sector"],"Àmbits":{"103":{"8":"Barcelona"}},"Anys":{"2017":"2017"},"Sector":{"1":"Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs","2":"Indústries químiques","3":"Fabricació de productes farmacèutics","4":"Indústries de productes alimentaris","5":"Fabricació de maquinària i equips ncaa","6":"Confecció de peces de vestir","7":"Fabricació de materials i equips elèctrics","10":"Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips","21":"Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs","22":"Indústries químiques","23":"Confecció de peces de vestir","24":"Fabricació de maquinària i equips ncaa","25":"Indústries de productes alimentaris","26":"Fabricació de productes farmacèutics","27":"Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics","12":"Total","11":"Resta de sectors","32":"Total","31":"Resta de sectors","8":"Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges","9":"Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques","28":"Fabricació de materials i equips elèctrics","29":"Indústries manufactureres diverses","30":"Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen"},"valors":[["103","8","2017","21","12254006011"],["103","8","2017","22","9358279808"],["103","8","2017","23","5626418053"],["103","8","2017","24","4530892274"],["103","8","2017","25","4395309224"],["103","8","2017","26","3985415544"],["103","8","2017","27","3694587914"],["103","8","2017","28","3567380792"],["103","8","2017","29","3013698594"],["103","8","2017","30","2853233981"],["103","8","2017","31","15509064157"],["103","8","2017","32","68788286352"]]}