{"id":"1934","titol":"PIB de l’AMB per habitant","descripcio":"Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l’AMB per habitant. El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.","unitats":"euros","font":"Gabinet Tècnic de Programació, Ajuntament de Barcelona.","nota":"Base 2010. Anys 2015, 2016, 2017 i 2018 dades provisionals.","ultima_actualitzacio":"2019-06-18","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1934","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB","2":"Resta AMB"},"105":{"8019":"Barcelona"}},"Anys":{"2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018"},"valors":[["105","8019","2010","44317"],["105","8019","2011","44364"],["105","8019","2012","43083"],["105","8019","2013","42922"],["105","8019","2014","43921"],["105","8019","2015","45658"],["105","8019","2016","47276"],["105","8019","2017","48734"],["105","8019","2018","50169"],["122","1","2010","33301"],["122","1","2011","33438"],["122","1","2012","32371"],["122","1","2013","32314"],["122","1","2014","33334"],["122","1","2015","34673"],["122","1","2016","35891"],["122","1","2017","37228"],["122","1","2018","38244"],["122","2","2010","22191"],["122","2","2011","22486"],["122","2","2012","21641"],["122","2","2013","21738"],["122","2","2014","22809"],["122","2","2015","23720"],["122","2","2016","24569"],["122","2","2017","25761"],["122","2","2018","26462"]]}