Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Aturats registrats per durada demanda i sexe
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Aturats registrats segons la durada de la demanda d'ocupació i per sexe. L'atur registrat el componen les demandes d'ocupació pendents el darrer dia del mes, excloent les corresponents a les següents situacions: treballadors ocupats, treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix, treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques, treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació, i els demandants que rebutgin accions d'inserció laboral adequades a les seves característiques. La durada de la demanda és el temps transcorregut des del dia en què es va produir l’alta com a demandant fins el darrer dia del mes de referència de les dades.
Unitat: persones
Sexe: Ambdós sexes
Nom Àmbit: AMB
Durada de la demanda
2017
2018
2019
2020
Fins a 3 mesos
52.835
49.884
51.445
28.064
De 3 a 6 mesos
24.498
23.165
23.536
22.525
De 6 a 9 mesos
12.449
12.529
12.506
35.145
De 9 a 12 mesos
10.374
10.298
10.785
31.655
De 12 a 15 mesos
7.433
7.268
7.113
16.205
De 15 a 18 mesos
6.044
6.340
5.824
11.387
De 18 a 21 mesos
4.816
4.061
4.260
7.143
De 21 a 24 mesos
4.102
3.891
4.088
7.040
Més de 24 mesos
42.281
37.016
34.280
42.935
Total
164.832
154.452
153.837
202.099
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori d'Empresa i Ocupació.
Darrera actualització: 13-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Durada de la demanda
Durada de la demanda
Sexe
Sexe
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona