Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valor Afegit Brut (VAB) de l'AMB per grans sectors
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valor afegit brut (VAB) de l'AMB per grans sectors d'activitat econòmica (agricultura, indústria, construcció i serveis classificats segons la CCAE 2009). El VAB representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.).
Unitat: milions d’euros
Nom Àmbit: AMB
Sector
2016
2017
2018
2019
A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
139
151
149
155
B_E. Indústria
12.980
13.780
14.003
14.024
F. Construcció
4.937
5.380
5.672
6.022
G_U. Serveis
93.153
97.460
100.563
105.109
G_I. Comerç, transport i hostaleria
30.618
32.259
33.376
34.420
J. Informació i comunicacions
6.334
6.953
7.367
7.428
K. Activitats financeres i d'assegurances
4.553
4.787
4.869
5.133
L. Activitats immobiliàries
13.647
14.110
14.548
15.247
M_N. Activitats professionals, científiques i administratives  
13.390
14.357
15.307
16.467
O_Q. Administració pública, educació, sanitat i serveis socials
18.940
19.091
19.340
20.616
R_U. Activitats artístiques, recreatives i altres serveis  
5.672
5.903
5.756
5.798
Valor afegit brut total
111.208
116.771
120.386
125.310
Impostos
9.864
10.494
11.185
11.445
PIB
121.072
127.265
131.571
136.756
Nota: Anys 2016, 2017, 2018 i 2019 dades provisionals. La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.
Font: Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.
Darrera actualització: 03-06-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona