{"id":"1634","titol":"Valoració del servei de metro","descripcio":"Índex de satisfacció del client (ISC) del servei de metro","unitats":"[Puntuació del 0 al 10]","font":"Transports Metropolitans de Barcelona.","nota":"La satisfacció global es calcula fent la mitjana de les puntuacions donades pels enquestats als diferents serveis: una nota única que resumeix la seva experiència com a usuari.
L’any 2019,  per causes externes a l’empresa, no s’ha pogut fer l’estudi anual de percepció del client, per la qual cosa no tenim dada de la nota dels clients dels serveis de bus i metro corresponents a aquest any.","ultima_actualitzacio":"2020-08-31","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1634","variables":["Anys"],"Anys":{"2003":"2003","2004":"2004","2005":"2005","2006":"2006","2007":"2007","2008":"2008","2009":"2009","2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["2003","0.00"],["2004","0.00"],["2005","0.00"],["2006","6.72"],["2007","6.98"],["2008","7.11"],["2009","7.09"],["2010","7.33"],["2011","7.27"],["2012","7.44"],["2013","7.52"],["2014","7.45"],["2015","7.46"],["2016","7.50"],["2017","7.59"],["2018","7.73"],["2019","0.00"]]}