{"id":"1919","titol":"Evolució emissions de contaminants locals derivats de la mobilitat","descripcio":"Emissions dels contaminants locals diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) derivades de la mobilitat per tipus de vehicle.","unitats":"Tones/any.","font":"IERMB a partir de dades d'MCRIT i de l’Institut Cerdà.","nota":"","ultima_actualitzacio":"2017-06-07","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1919","variables":["Àmbits","Anys","Mode","Contaminant"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB"}},"Anys":{"2010":"2010","2012":"2012"},"Mode":{"1":"Turisme","2":"Mercaderies lleugeres","3":"Motocicletes","4":"Mercaderies pesants","5":"Autobusos/Autocars","6":"Mode ferroviari"},"Contaminant":{"1":"NO2","2":"PM10"},"valors":[["122","1","2010","1","1","1245"],["122","1","2010","1","2","378"],["122","1","2010","2","1","873"],["122","1","2010","2","2","326"],["122","1","2010","3","1","6"],["122","1","2010","3","2","58"],["122","1","2010","4","1","445"],["122","1","2010","4","2","166"],["122","1","2010","5","1","161"],["122","1","2010","5","2","39"],["122","1","2010","6","1","0"],["122","1","2010","6","2","33"],["122","1","2012","1","1","1442"],["122","1","2012","1","2","341"],["122","1","2012","2","1","914"],["122","1","2012","2","2","300"],["122","1","2012","3","1","6"],["122","1","2012","3","2","54"],["122","1","2012","4","1","400"],["122","1","2012","4","2","151"],["122","1","2012","5","1","116"],["122","1","2012","5","2","28"],["122","1","2012","6","1","0"],["122","1","2012","6","2","34"]]}