{"id":"1932","titol":"Situacions problemàtiques segons ciutats","descripcio":"Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt) segons ciutats","unitats":"Percentatge de població","font":"IERMB: Enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 2016","nota":"","ultima_actualitzacio":"2017-11-29","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1932","variables":["Àmbits","Anys","Problema"],"Àmbits":{"105":{"8015":"Badalona","8019":"Barcelona","8073":"Cornellà de Llobregat","8101":"Hospitalet de Llobregat, l'","8200":"Sant Boi de Llobregat","8205":"Sant Cugat del Vallès","8245":"Santa Coloma de Gramenet"}},"Anys":{"2016":"2016","2017":"2017"},"Problema":{"1":"Soroll","2":"Físics","3":"Socials"},"valors":[["105","8015","2016","1","31.2"],["105","8015","2016","2","28.5"],["105","8015","2016","3","24.9"],["105","8015","2017","1","33.3"],["105","8015","2017","2","33.3"],["105","8015","2017","3","20.0"],["105","8019","2016","1","31.5"],["105","8019","2016","2","21.3"],["105","8019","2016","3","30.6"],["105","8019","2017","1","33.1"],["105","8019","2017","2","21.3"],["105","8019","2017","3","33.7"],["105","8073","2016","1","35.0"],["105","8073","2016","2","24.7"],["105","8073","2016","3","20.5"],["105","8073","2017","1","29.0"],["105","8073","2017","2","17.9"],["105","8073","2017","3","14.7"],["105","8101","2016","1","42.3"],["105","8101","2016","2","36.5"],["105","8101","2016","3","34.5"],["105","8101","2017","1","43.3"],["105","8101","2017","2","32.5"],["105","8101","2017","3","34.9"],["105","8200","2016","1","33.6"],["105","8200","2016","2","23.9"],["105","8200","2016","3","19.9"],["105","8200","2017","1","34.3"],["105","8200","2017","2","16.8"],["105","8200","2017","3","13.2"],["105","8205","2016","1","12.0"],["105","8205","2016","2","11.7"],["105","8205","2016","3","5.6"],["105","8205","2017","1","15.9"],["105","8205","2017","2","13.5"],["105","8205","2017","3","7.3"],["105","8245","2016","1","33.0"],["105","8245","2016","2","31.5"],["105","8245","2016","3","27.7"],["105","8245","2017","1","32.0"],["105","8245","2017","2","25.5"],["105","8245","2017","3","24.8"]]}