{"id":"1933","titol":"PIB de l'AMB","descripcio":"Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l'AMB. El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.","unitats":"milions d'euros","font":"Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.","nota":"Anys 2016, 2017, 2018 i 2019 dades provisionals. La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.","ultima_actualitzacio":"2020-06-03","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1933","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB","2":"Resta AMB"},"105":{"8019":"Barcelona"}},"Anys":{"2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015"},"valors":[["105","8019","2010","73978"],["105","8019","2011","73298"],["105","8019","2012","71179"],["105","8019","2013","70335"],["105","8019","2014","71478"],["105","8019","2015","74168"],["122","1","2015","116528"],["122","2","2015","42360"]]}