{"id":"1934","titol":"PIB de l'AMB per habitant","descripcio":"Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l'AMB per habitant. El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.","unitats":"euros","font":"Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.","nota":"Anys 2016, 2017, 2018 i 2019 dades provisionals. La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.","ultima_actualitzacio":"2020-06-03","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1934","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB","2":"Resta AMB"},"105":{"8019":"Barcelona"}},"Anys":{"2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019"},"valors":[["105","8019","2010","45684"],["105","8019","2011","45373"],["105","8019","2012","43912"],["105","8019","2013","43637"],["105","8019","2014","44607"],["105","8019","2015","46223"],["105","8019","2016","47910"],["105","8019","2017","49956"],["105","8019","2018","51848"],["105","8019","2019","53401"],["122","1","2010","35121"],["122","1","2011","35156"],["122","1","2012","33962"],["122","1","2013","33942"],["122","1","2014","34918"],["122","1","2015","36259"],["122","1","2016","37523"],["122","1","2017","39191"],["122","1","2018","40356"],["122","1","2019","41546"],["122","2","2010","24468"],["122","2","2011","24913"],["122","2","2012","23997"],["122","2","2013","24277"],["122","2","2014","25286"],["122","2","2015","26323"],["122","2","2016","27195"],["122","2","2017","28464"],["122","2","2018","29001"],["122","2","2019","29822"]]}