{"id":"1934","titol":"PIB de l'AMB per habitant","descripcio":"Producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) de l'AMB per habitant. El PIB es calcula a partir de la producció total de béns i serveis, restant-ne els consums intermedis i afegint-hi els impostos nets que graven els productes.","unitats":"euros","font":"Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona.","nota":"Anys 2019, 2020, 2021 i 2022 dades provisionals. La metodologia emprada en els càlculs del PIB està afectada per la revisió de la Comptabilitat Nacional i Regional 2019, establerta per l’Eurostat i aplicada també per l’INE i l’Idescat.","ultima_actualitzacio":"2023-07-19","ultima_data_disponible":"2022","url SIMBA":"http://iermbdb.uab.cat?ap=0&id_ind=1934","variables":["Àmbits","Anys"],"Àmbits":{"122":{"1":"AMB","2":"Resta AMB"},"105":{"8019":"Barcelona"}},"Anys":{"2010":"2010","2011":"2011","2012":"2012","2013":"2013","2014":"2014","2015":"2015","2016":"2016","2017":"2017","2018":"2018","2019":"2019","2020":"2020","2021":"2021","2022":"2022"},"valors":[["105","8019","2010","45681"],["105","8019","2011","45348"],["105","8019","2012","43889"],["105","8019","2013","43620"],["105","8019","2014","44597"],["105","8019","2015","46223"],["105","8019","2016","47938"],["105","8019","2017","49808"],["105","8019","2018","51972"],["105","8019","2019","53533"],["105","8019","2020","46881"],["105","8019","2021","51501"],["105","8019","2022","57340"],["122","1","2010","35109"],["122","1","2011","35128"],["122","1","2012","33938"],["122","1","2013","33923"],["122","1","2014","34904"],["122","1","2015","36259"],["122","1","2016","37547"],["122","1","2017","39040"],["122","1","2018","40476"],["122","1","2019","41730"],["122","1","2020","36841"],["122","1","2021","40437"],["122","1","2022","45017"],["122","2","2010","24446"],["122","2","2011","24882"],["122","2","2012","23971"],["122","2","2013","24255"],["122","2","2014","25268"],["122","2","2015","26323"],["122","2","2016","27216"],["122","2","2017","28310"],["122","2","2018","29118"],["122","2","2019","30057"],["122","2","2020","26867"],["122","2","2021","29576"],["122","2","2022","32931"]]}