Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.2.Demanda
Població que caminaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Temps mitjà diari dedicat a caminar en els desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona