Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri segons nivell d'estudis
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons nivell d'estudis.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Any: 2017
Nivell d'estudis
2017
Sense estudis
16,9
Estudis primaris acabats
18,5
Estudis secundaris acabats
16,5
Estudis universitaris acabats
13,4
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 16-11-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona