Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Percepció d'inseguretat al barri sesons nivell d'ingressos
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat) segons nivell d'ingressos comparables.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: AMB
Any: 2017
Nivell d'ingressos
2017
Menys de 600 €
19,1
De 601 a 1.200 €
18,0
De 1.201 a 1.800 €
17,3
De 1.801 a 2.400 €
13,0
Més de 2.400 €
12,1
Font: Base de dades de victimització i seguretat de l'AMB.
Darrera actualització: 16-11-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Nivell d'ingressos
Nivell d'ingressos
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona