Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Sèrie històrica: índex de desigualtat (Gini)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
El Coeficient de Gini mesura el grau de desigualtat en la distribució d'una variable contínua i s'utilitza aquí per mesurar la desigualtat econòmica. Els valors del coeficient se situen en el rang entre 0 i 1. El valor 0 faria referència a la igualtat màxima en una societat determinada (tothom tindria el mateix nivell d'ingressos), mentre que el valor 1 remetria a una societat amb desigualtat màxima. En aquest cas, el coeficient està expressat en percentatge.
Metodologia:
Es calcula sobre la població de 18 i més anys.
Els valors inferiors a 0,1€ s'han equiparat a 1 a efectes del càlcul.
Unitat:
Nom Àmbit: AMB
Any
ECVHP
ECVHP (base ECV 2004)
EMCV
1985
39,7
..
..
1990
34,9
..
..
1995
32,5
..
..
2000
31,3
..
..
2006
29,3
..
..
2011
..
32,7
..
2016-2017
..
..
32,2
2017-2018
..
..
32,2
2018-2019
..
..
31,3
Font: IERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:18-19).
Darrera actualització: 29-10-2020.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sèrie
Sèrie
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona