Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Sèrie històrica: índex de desigualtat (Gini)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
El Coeficient de Gini mesura el grau de desigualtat en la distribució d'una variable contínua i s'utilitza aquí per mesurar la desigualtat econòmica. Els valors del coeficient se situen en el rang entre 0 i 1. El valor 0 faria referència a la igualtat màxima en una societat determinada (tothom tindria el mateix nivell d'ingressos), mentre que el valor 1 remetria a una societat amb desigualtat màxima. En aquest cas, el coeficient està expressat en percentatge.
Metodologia:
Es calcula sobre la població de 18 i més anys.
Els valors inferiors a 0,1€ s'han equiparat a 1 a efectes del càlcul.
Unitat:
Nom Àmbit: Total AMB
Sèrie
1985
1990
1995
2000
2006
2011
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
ECVHP
39,7
34,9
32,5
31,3
29,3
..
..
..
..
..
..
..
ECVHP (base ECV 2004)
..
..
..
..
..
32,7
..
..
..
..
..
..
EMCV
..
..
..
..
..
..
32,5
32,6
31,8
31,1
32,4
31,8
Font: IERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sèrie
Sèrie
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona