Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Sèrie històrica: taxa de risc de pobresa
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
L'indicador compara les diferències en la distribució del risc de pobresa (per la població de 18 i més anys) al llarg del temps entre Barcelona i la primera corona metropolitana.
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població amb uns ingressos equivalents (rendes anuals de la llar per unitats de consum) inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. S'inclou el conjunt de la població.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com l'àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
La forma com es recull la informació de la renda ha anat variant al llarg del temps, pel que es recullen les ruptures de sèrie a la columna 'Sèries històriques'.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Sèrie
1985
1990
1995
2000
2006
2011
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaECVHP
18,6
13,7
13,5
18,3
20,3
..
..
..
..
..
..
..
ECVHP (base ECV 2004)
..
..
..
..
..
20,2
..
..
..
..
..
..
EMCV
..
..
..
..
..
..
17,6
17,3
16,4
15,8
17,9
17,9
Resta AMBECVHP
29,7
18,4
20,6
22,3
19,6
..
..
..
..
..
..
..
ECVHP (base ECV 2004)
..
..
..
..
..
18,5
..
..
..
..
..
..
EMCV
..
..
..
..
..
..
22,5
23,2
20,9
20,1
22,0
20,1
Total AMBECVHP
23,3
15,6
16,6
20,3
19,9
..
..
..
..
..
..
..
ECVHP (base ECV 2004)
..
..
..
..
..
19,4
..
..
..
..
..
..
EMCV
..
..
..
..
..
..
20,0
20,2
18,6
17,9
19,9
19,0
Font: IERMB: ECVHP (1985:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Sèrie
Sèrie
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona