Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Accés de la població de Catalunya a la llicència o permís de conduir
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de persones amb permís/llicència de conduir segons municipi de residència, sexe i grup d'edat. Catalunya.
Unitat: [%]
Sexe: Total
Nom Àmbit: AMB
Grups d'edat
2015
2016
2017
15 a 17 anys
1,4
1,3
1,3
18 a 20 anys
26,2
25,7
25,2
21 a 24 anys
51,5
50,7
50,4
25 a 29 anys
57,6
56,9
57,3
30 a 34 anys
62,5
61,9
66,8
35 a 39 anys
71,1
69,7
75,2
40 a 44 anys
78,5
77,3
76,2
45 a 49 anys
77,8
77,6
75,6
50 a 54 anys
74,0
74,8
70,5
55 a 59 anys
73,2
74,1
70,9
60 a 64 anys
68,3
69,7
66,7
65 a 69 anys
58,7
61,5
59,8
70 a 74 anys
49,0
50,6
46,8
Més de 74 anys
24,1
23,7
23,5
Total
59,4
59,3
58,8
Font: Dirección General de Tráfico.
Darrera actualització: 22-11-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona