Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Matriculacions segons tipologia de vehicle i titularitat del vehicle. AMB
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de vehicles matriculats a l'àrea metropolitana de Barcelona segons si el titular és una persona física o jurídica, per tipologia de vehicle i municipi.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
AMB
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipologia
Tipologia
Titularitat
Titularitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona