Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Operacions de transport de mercaderies per carretera, segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'operacions de transport de mercaderies per carretera segons tipus de desplaçament i àmbit.
Unitat: [Operacions]
Nom Àmbit: Catalunya
Origen/destinació
2017
2018
2019
2020
2021
Transport intramunicipal
3.883.475
4.809.142
4.446.597
4.481.646
4.645.771
Transport intermunicipal
22.918.696
24.211.152
24.875.490
22.483.213
25.205.534
Total transport intraregional
26.802.171
29.020.294
29.322.087
26.964.858
29.851.304
Transport nacional (destinació Catalunya)
2.751.446
2.791.529
2.880.204
2.891.237
3.095.548
Transport nacional (origen Catalunya)
2.924.217
2.986.893
3.072.163
3.056.011
3.362.405
Total transport interregional
5.675.663
5.778.422
5.952.366
5.947.248
6.457.953
Transport internacional (destinació Catalunya)
806.871
751.124
862.599
730.595
900.806
Transport internacional (origen Catalunya)
687.899
668.381
739.142
615.352
750.406
Total transport internacional
1.494.770
1.419.505
1.601.741
1.345.947
1.651.212
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Origen/destinació
Origen/destinació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona