Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Operacions de transport de mercaderies per carretera, segons tipus de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre d'operacions de transport de mercaderies per carretera segons tipus de desplaçament i àmbit.
Unitat: [Operacions]
Nom Àmbit: Catalunya
Origen/destinació
2016
2017
2018
2019
2020
Transport intramunicipal
3.686.650
3.883.475
4.809.142
4.446.597
4.481.646
Transport intermunicipal
21.681.297
22.918.696
24.211.152
24.875.490
22.483.213
Total transport intraregional
25.367.948
26.802.171
29.020.294
29.322.087
26.964.858
Transport nacional (destinació Catalunya)
2.555.239
2.751.446
2.791.529
2.880.204
2.891.237
Transport nacional (origen Catalunya)
2.707.783
2.924.217
2.986.893
3.072.163
3.056.011
Total transport interregional
5.263.022
5.675.663
5.778.422
5.952.366
5.947.248
Transport internacional (destinació Catalunya)
713.981
806.871
751.124
862.599
730.595
Transport internacional (origen Catalunya)
608.624
687.899
668.381
739.142
615.352
Total transport internacional
1.322.604
1.494.770
1.419.505
1.601.741
1.345.947
Nota: La població objecte d'estudi està formada pels vehicles pesats matriculats a Espanya autoritzats per al transport de mercaderies per carretera, és a dir, les tractores amb capacitat d'arrossegament de més de 3,5 tones i els vehicles rígids o camions amb capacitat de càrrega útil superior a 3,5 tones i amb un pes màxim autoritzat superior a 6 tones.
Font: Encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento.
Darrera actualització: 10-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
País
aux
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Origen/destinació
Origen/destinació
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona