Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Fluxos entre corones metropolitanes segons motiu de desplaçament
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de desplaçaments entre corones metropolitanes segons motiu de transport, realitzats per la població resident a l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat, inclòs el Berguedà, de 16 i més anys.
Unitat: [milers de desplaçaments]
Sexe: Total
Grups d'edat: Total
Any: 2020
Flux
Mobilitat ocupacional
Mobilitat personal
Tornada a casa
Barcelona-Barcelona
648,1
1.952,3
1.874,2
Barcelona-Resta 1a corona i vicev.
270,0
177,0
339,0
Barcelona-Resta AMB i vicev.
65,5
30,9
68,1
Barcelona-Fora AMB i vicev.
154,3
74,1
192,5
Resta 1a corona-Resta 1a corona
293,0
1.379,0
1.301,8
Resta 1a corona-Resta AMB i vicev.
58,0
31,8
65,1
Resta 1a corona-Fora AMB i vicev.
105,6
62,0
126,2
Resta AMB-Resta AMB
84,3
356,5
352,8
Resta AMB-Fora AMB i vicev.
113,0
57,2
130,8
Fora AMB-Fora AMB
977,4
2.600,8
2.779,1
Nota: - : Mostra insuficient.
Font: Enquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).
Darrera actualització: 08-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Flux
Flux
Sexe
Sexe
Grups d'edat
Grups d'edat
Motiu
Motiu
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona