Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Grau de satisfacció amb el barri segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau de satisfacció de la població de 16 anys i més amb el barri o entorn residencial proper segons el lloc de naixement.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens satisfet o insatisfet” (de 0 a 4), “ni insatisfet ni satisfet” (5), i “satisfet o molt satisfet” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Grau de satisfacció
Espanya
Resta del món
BarcelonaMolt insatisfet o insatisfet
6,7
4,7
Ni insatisfet ni satisfet
8,6
6,1
Satisfet o molt satisfet
84,7
89,2
Total
100,0
100,0
Resta AMBMolt insatisfet o insatisfet
8,1
4,8
Ni insatisfet ni satisfet
9,6
8,9
Satisfet o molt satisfet
82,4
86,2
Total
100,0
100,0
Total AMBMolt insatisfet o insatisfet
7,4
4,8
Ni insatisfet ni satisfet
9,1
7,3
Satisfet o molt satisfet
83,5
88,0
Total
100,0
100,0
Resta RMBMolt insatisfet o insatisfet
6,1
4,8
Ni insatisfet ni satisfet
6,9
5,7
Satisfet o molt satisfet
87,0
89,5
Total
100,0
100,0
Total RMBMolt insatisfet o insatisfet
7,0
4,8
Ni insatisfet ni satisfet
8,4
6,9
Satisfet o molt satisfet
84,7
88,3
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 20-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Grau de satisfacció
Grau de satisfacció
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona