Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de població que pateix malalties cròniques
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció de població de 16 i més anys que pateix malalties o problemes de salut crònics.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Barcelona
26,3
26,9
31,8
Resta AMB
27,5
26,2
29,6
Total AMB
26,9
26,5
30,7
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona