Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de renda destinada a despeses de l'habitatge
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció mitjana de la renda anual (neta) de les llars que es destina a les despeses fixes de l'habitatge.
Metodologia:
L'indicador es calcula dividint les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador). Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals). S'informa a nivell d'individus.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Barcelona
22,5
23,1
21,4
Resta AMB
19,2
18,8
18,0
Total AMB
20,8
20,9
19,7
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona