Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població amb uns ingressos equivalents (rendes anuals de la llar per unitats de consum) inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. S'inclou la població de 16 i més anys. L'origen geogràfic s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Origen geogràfic
2019-2020
BarcelonaEspanya
10,4
Resta del món
34,8
Resta AMBEspanya
14,1
Resta del món
45,4
Total AMBEspanya
12,3
Resta del món
38,9
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona