Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa segons relació amb l'activitat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població amb uns ingressos equivalents (rendes anuals de la llar per unitats de consum) inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. S'inclou la població de 16 i més anys. La relació amb l'activitat s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Relació amb l'activitat
2019-2020
BarcelonaOcupats
10,6
Aturats
36,5
Jubilats
11,1
Altres situacions d'inactivitat
25,7
Resta AMBOcupats
13,5
Aturats
35,8
Jubilats
13,1
Altres situacions d'inactivitat
30,4
Total AMBOcupats
12,1
Aturats
36,2
Jubilats
12,0
Altres situacions d'inactivitat
28,1
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Relació amb l'activitat
Relació amb l'activitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona