Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Índex de comerç al detall
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Els índexs de comerç al detall (ICD) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009). L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns. El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat. L'any base dels índexs és el 2010 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2013. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.
Unitat: variació interanual mensual en tant per cent
Nom Àmbit: Catalunya
Sector
2015
2016
2017
2018
1. Índex de comerç al detall general
38,7
28,3
11,6
22,8
1.1. Alimentació
32,5
53,4
10,8
34,7
1.2.Resta
43,4
9,4
11,2
14,3
1.2.1.Equipament personal
66,6
-14,5
21,5
-6,7
1.2.2.Equipament de la llar
18,1
8,5
-40,9
94,8
1.2.3.Altres béns
41,7
27,0
38,1
-14,2
Font: Idescat.
Darrera actualització: 26-02-2019.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
CCAA
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Sector
Sector
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona