Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats en el servei d'autobús de titularitat de l'AMB, segons tipus de gestió (directa o indirecta) i horari.
Unitat: [Milions de viatges]
Gestió
Horari
2020
2021
Indirecta (AMB)Diürn
50,7
65,8
Nocturn
3,4
4,0
Directa (TB)Diürn
115,1
146,6
TotalDiürn
165,8
212,4
Nocturn
3,4
4,0
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 23-02-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona