Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Demanda del servei d'autobús metropolità
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Nombre de viatges (validacions) anuals realitzats en el servei d'autobús de titularitat de l'AMB, segons tipus de gestió (directa o indirecta) i horari.
Unitat: [Milions de viatges]
Gestió
Horari
2018
2019
2020
Indirecta (AMB)Diürn
78,2
84,9
50,7
Nocturn
9,0
9,0
3,4
Directa (TB)Diürn
202,9
211,1
115,1
TotalDiürn
281,1
296,0
165,8
Nocturn
9,0
9,0
3,4
Font: Àrea Metropolitana de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona.
Darrera actualització: 09-09-2021.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Temporalitat
Anys
Gestió
Gestió
Horari
Horari
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona