Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Classificació sòcioeconòmica (ESeC)
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La classificació socioeconòmica descriu la posició social de la població de 16 i més anys sobre el conjunt de l'àrea metropolitana.
Metodologia:
La variable es construeix a partir de la situació professional, la responsabilitat/supervisió del treball de tercers, el sector econòmic i la mida de l'empresa.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Categoria socio-professional
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
BarcelonaDirectius i professionals d'alt rang
21,8
22,6
21,7
22,7
23,0
24,9
Directius i professionals de rang mitjà
15,9
14,6
14,3
14,4
14,5
16,5
Administratius qualificats
9,4
10,1
9,8
9,0
10,1
10,0
Petits empresaris i autònoms(no del sector agrari)
8,5
8,6
8,7
7,5
6,1
5,9
Petits empresaris i autònoms del sector agrari
0,0
0,0
..
0,1
0,1
..
Encarregats i tècnics
4,3
4,7
5,0
4,7
3,8
3,8
Treballadors semiqualificats de serveis
14,9
15,6
15,7
15,8
15,4
14,8
Treballadors semiqualificats de la indústria
6,5
6,1
6,0
5,7
6,2
7,6
Treballadors no qualificats
9,0
8,8
10,7
9,6
7,8
8,0
Aturats de llarga durada o no han treballat mai
9,7
8,9
8,2
10,6
13,1
8,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Resta AMBDirectius i professionals d'alt rang
11,7
11,7
10,8
12,1
13,1
14,8
Directius i professionals de rang mitjà
8,9
9,4
9,4
10,8
11,2
12,5
Administratius qualificats
7,2
6,8
7,4
7,2
6,8
7,2
Petits empresaris i autònoms(no del sector agrari)
8,0
7,4
7,5
7,2
7,4
6,2
Petits empresaris i autònoms del sector agrari
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,0
Encarregats i tècnics
4,8
4,8
3,7
4,2
4,5
3,9
Treballadors semiqualificats de serveis
12,7
13,9
15,9
16,2
14,6
15,1
Treballadors semiqualificats de la indústria
13,1
13,1
13,2
10,8
12,2
11,3
Treballadors no qualificats
19,4
20,2
20,0
16,8
15,2
16,4
Aturats de llarga durada o no han treballat mai
14,1
12,6
11,9
14,6
14,9
12,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total AMBDirectius i professionals d'alt rang
16,8
17,2
16,4
17,5
18,1
19,9
Directius i professionals de rang mitjà
12,5
12,0
11,9
12,6
12,9
14,5
Administratius qualificats
8,3
8,5
8,6
8,1
8,5
8,6
Petits empresaris i autònoms(no del sector agrari)
8,2
8,0
8,1
7,3
6,7
6,1
Petits empresaris i autònoms del sector agrari
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
Encarregats i tècnics
4,5
4,8
4,3
4,4
4,1
3,8
Treballadors semiqualificats de serveis
13,8
14,8
15,8
16,0
15,0
15,0
Treballadors semiqualificats de la indústria
9,8
9,6
9,5
8,2
9,2
9,4
Treballadors no qualificats
14,1
14,4
15,2
13,2
11,4
12,2
Aturats de llarga durada o no han treballat mai
11,9
10,7
10,0
12,6
14,0
10,5
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2000:2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Categoria socio-professional
Categoria socio-professional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona