Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxes de privació material, material severa i intensitat de la privació
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La privació material fa referència a la impossibilitat de consumir béns, serveis i/o participar en activitats que socialment són concebudes com necessitats. Per mesurar aquesta manca forçada i involuntària es consideren els següents ítems: 1) atendre puntualment el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca/lloguer i serveis relacionats) o de compres ajornades; 2) mantenir l'habitatge a una tempertaura adient; 3) tenir la capacitat d'assumir despeses imprevistes; 4) poder menjar un àpat de carn, pollastre, peix o equivalent vegetarià cada dos dies; 5) anar de vacances almenys una setmana a l'any; 6) disposar d'automòbil; 7) disposar de rentadora, 8) disposar de televisió, 9) disposar de telèfon.
Metodologia:
La taxa de privació material és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 3 dels 9 ítems.
La taxa de privació material severa és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 4 dels 9 ítems.
La intensitat de la privació material es calcula com la mitjana del nombre de privacions de la població privada en almenys 3 dels 9 ítems.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Privació matrerial
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
BarcelonaTaxa de privació material
13,8
14,1
12,6
16,4
Taxa de privació material severa
4,9
5,7
5,5
7,3
Intensitat de la privació
3,5
3,5
3,7
3,7
Resta AMBTaxa de privació material
16,3
15,2
15,7
18,0
Taxa de privació material severa
6,7
6,6
5,2
6,2
Intensitat de la privació
3,5
3,5
3,4
3,4
Total AMBTaxa de privació material
15,0
14,6
14,2
17,2
Taxa de privació material severa
5,8
6,1
5,4
6,8
Intensitat de la privació
3,5
3,5
3,6
3,5
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Privació matrerial
Privació matrerial
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona