Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de treballadors/es sota risc de pobresa
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de treballadors/es sota el risc de pobresa es refereix a la proporció de població entre 18 i 59 anys que estant ocupada (un mínim de 6 mesos a l'any, per compte propi o aliè), disposa d'uns ingressos equivalents per sota del 60% de la mediana de l'àmbit territorial de referència.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com l'àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
Barcelona
14,8
15,6
13,0
10,0
12,4
12,4
Resta AMB
15,0
15,9
15,6
15,1
15,3
14,2
Total AMB
14,9
15,8
14,3
12,5
13,8
13,3
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona