Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Població de 25 a 64 anys sense educació secundària post-obligatòria
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 25 a 64 anys que no ha assolit l'educació secundària respecte el total de població de 25 a 64 anys.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Barcelona
22,1
23,0
18,6
Resta AMB
37,7
40,8
37,1
Total AMB
29,9
31,9
27,8
Font: IERMB: ECVHP (1990:2006). Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona