Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per edat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció mitjana de la renda anual (neta) de les llars que es destina a les despeses fixes de l'habitatge, segons grups d'edat,.
Metodologia:
L'indicador es calcula dividint les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador). Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals). S'informa a nivell d'individus.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Edat
2019-2020
BarcelonaMenys de 16 anys
24,8
De 16 a 34 anys
26,4
De 35 a 64 anys
20,9
65 anys i més
14,8
Resta AMBMenys de 16 anys
21,3
De 16 a 34 anys
19,6
De 35 a 64 anys
17,3
65 anys i més
14,8
Total AMBMenys de 16 anys
22,8
De 16 a 34 anys
23,1
De 35 a 64 anys
19,0
65 anys i més
14,8
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Edat
Edat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona