Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per tipus de llar
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció mitjana de la renda anual (neta) de les llars que es destina a les despeses fixes de l'habitatge, segons tipus de llar.
Metodologia:
L'indicador es calcula dividint les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador). Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals). Es consideren llars amb menors dependents les llars amb menors de 18 anys i les llars amb persones fins a 24 anys, residents amb els seus progenitors, dels quals en depenen econòmicament.
S'informa a nivell d'individus.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Unipersonal
Llars sense infants dependents
Llars amb infants dependents
Barcelona
35,0
19,6
23,6
Resta AMB
26,9
15,5
23,5
Total AMB
31,8
17,7
23,6
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus de llar
Tipus de llar
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona