Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Proporció de renda destinada a despeses d'habitatge per quintils
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Proporció mitjana de la renda anual (neta) de les llars que es destina a les despeses fixes de l'habitatge, segons quintils de renda.
Metodologia:
L'indicador es calcula dividint les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador). Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances, taxes municipals).
Els quintils de renda s'han definit amb base individual sobre el conjunt de la població de l'AMB. S'informa a nivell d'individus.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Quintil de renda
2019-2020
Barcelona1r quintil
47,2
2n quintil
27,8
3r quintil
17,1
4t quintil
12,4
5è quintil
9,0
Resta AMB1r quintil
38,2
2n quintil
18,1
3r quintil
12,9
4t quintil
9,4
5è quintil
7,4
Total AMB1r quintil
42,3
2n quintil
22,1
3r quintil
15,2
4t quintil
10,8
5è quintil
8,4
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Quintil de renda
Quintil de renda
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona