Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge segons quintils de renda
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge quantifica la població resident en llars on es dedica més del 40% dels ingressos disponibles totals de la llar a les despeses de l'habitatge. Es comptabilitzen com despeses de l'habitatge el lloguer o els interessos de la hipoteca (en cas de ser propietat amb pagaments pendents) i altres despeses associades (aigua, electricitat, gas, comunitat, assegurances o taxes municipals).
Metodologia:
La mesura de sobrecàrrega de despeses de l'habitatge es calcula a nivell individual. L'indicador és la divisió entre les despeses anuals totals de l'habitatge menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (numerador) i els ingressos anuals totals disponibles a la llar menys qualsevol transferència social destinada a habitatge (denominador).
Els quintils de renda s'han definit amb base individual sobre el conjunt de la població de l'AMB.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
1r quintil
2n quintil
3r quintil
4t quintil
5è quintil
Barcelona
60,6
22,8
8,4
3,5
..
Resta AMB
53,3
7,1
4,5
0,4
0,4
Total AMB
56,5
14,1
6,2
1,9
0,1
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Quintils de renda
Quintils de renda
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona