Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Endarreriments en el pagament del rebut d'hipoteca/lloguer
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Percentatge de població que ha deixat de pagar algun rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge en els darrers 12 mesos.
Metodologia:
El càlcul exclou la població que viu en habitatges sense hipoteca o en cessió gratuïta.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Barcelona
7,5
3,0
6,9
Resta AMB
9,9
4,0
5,0
Total AMB
8,7
3,5
6,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:19-20).
Darrera actualització: 02-09-2022.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona