Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa abans/després de transf. socials segons origen geogràfic
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població amb uns ingressos equivalents (rendes anuals de la llar per unitats de consum) inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència.
La taxa de risc de pobresa abans de transferències socials és el percentatge de població per qui els seus ingressos anuals sense comptar els procedents de prestacions públiques, per unitats de consum són inferiors al llindar de pobresa de l'àmbit territorial de referència. L’origen geogràfic s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
Unitat: Percentatge
Any: 2021-2022
Nom Àmbit
Taxa de risc a la pobresa
Espanya
Resta del món
BarcelonaAbans de totes les transferències socials
42,8
46,2
Després de totes les transferències
11,9
34,6
Resta AMBAbans de totes les transferències socials
42,4
65,1
Després de totes les transferències
11,5
54,2
Total AMBAbans de totes les transferències socials
42,6
54,6
Després de totes les transferències
11,7
43,3
Nota: La informació relativa a la renda fa referència a l'any anterior del de realització de l'enquesta.
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB i Idescat: EMCV (16-17:21-22).
Darrera actualització: 09-10-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Taxa de risc a la pobresa
Taxa de risc a la pobresa
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona