Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització del lloc de treball
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més ocupada segons la localització del seu lloc de treball.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona