Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Matriculacions segons tipologia de vehicle, tipus de propulsió i municipi. Catalunya
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Vehicles matriculats a Catalunya segons tipologia de vehicle, tipus de propulsió i municipi.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Municipi
Àmbit supramunicipal
aux
Comarca
AMB
RMB
Província
Catalunya
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Mesos
Mes
Tipus de propulsió
Tipus de propulsió
Tipologia de vehicle
Tipologia de vehicle
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona