Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons lloc de naixement
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) fa referència a la població que es troba en almenys una de les situacions següents: en risc de pobresa, patint privació material severa o vivint en llars amb baixa intensitat laboral. L’origen geogràfic s'informa per la població de 16 i més anys.
Metodologia:
S'ha adoptat el 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'àmbit territorial de referència com el valor del llindar de risc de pobresa.
Les unitats de consum s'han calculat seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.
S'ha considerat com àmbit territorial de referència l'àrea metropolitana de Barcelona.
La taxa de privació material severa és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 4 dels 9 ítems de privació.
Les persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa es defineixen com les persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (els de 18-59 anys, excepte els estudiants de 18-24 anys) van treballar menys del 20% del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.
Unitat: Percentatge
Any: 2019-2020
Nom Àmbit
Espanya
Resta del món
Barcelona
14,6
43,1
Resta AMB
17,6
52,0
Total AMB
16,1
47,1
Font: IERMB i Idescat: EMCV.
Darrera actualització: 16-03-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Origen geogràfic
Origen geogràfic
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona