Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Disponibilitat d'habitatge assequible
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau d'acord de la població de 16 anys i més amb la següent afirmació: 'Al seu barri/municipi és fàcil trobar un habitatge que satisfaci les seves necessitats a un preu raonable'.
Metodologia:
El grau d’acord es mesura en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens d’acord” i 10 “molt d’acord”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens d’acord o desacord” (de 0 a 4), “ni en desacord ni d’acord” (5), i “d’acord o molt d’acord” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Grau d'acord
2017
2022
BarcelonaGens d’acord o desacord
62,6
66,1
Ni en desacord ni d’acord
12,8
14,3
D’acord o molt d’acord
24,6
19,7
Total
100,0
100,0
Resta AMBGens d’acord o desacord
48,0
64,8
Ni en desacord ni d’acord
20,0
15,7
D’acord o molt d’acord
32,0
19,4
Total
100,0
100,0
Total AMBGens d’acord o desacord
55,4
65,4
Ni en desacord ni d’acord
16,3
15,0
D’acord o molt d’acord
28,2
19,6
Total
100,0
100,0
Resta RMBGens d’acord o desacord
40,1
61,9
Ni en desacord ni d’acord
17,1
13,9
D’acord o molt d’acord
42,8
24,2
Total
100,0
100,0
Total RMBGens d’acord o desacord
50,5
64,3
Ni en desacord ni d’acord
16,6
14,6
D’acord o molt d’acord
32,9
21,1
Total
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Districte BCN
Subàmbits metropolitans
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau d'acord
Grau d'acord
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona