Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Disponibilitat d'habitatge assequible segons categoria ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau d'acord de la població ocupada amb la següent afirmació: "Al seu barri/municipi és fàcil trobar un habitatge que satisfaci les seves necessitats a un preu raonable", segons categoria ocupacional.
Metodologia:
El grau d’acord es mesura en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens d’acord” i 10 “molt d’acord”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens d’acord o desacord” (de 0 a 4), “ni en desacord ni d’acord” (5), i “d’acord o molt d’acord” (de 6 a 10).
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Grau d'acord
Grau d'acord
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona