Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Disponibilitat d'habitatge assequible segons categoria ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau d'acord de la població ocupada amb la següent afirmació: "Al seu barri/municipi és fàcil trobar un habitatge que satisfaci les seves necessitats a un preu raonable", segons categoria ocupacional.
Metodologia:
El grau d’acord es mesura en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens d’acord” i 10 “molt d’acord”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens d’acord o desacord” (de 0 a 4), “ni en desacord ni d’acord” (5), i “d’acord o molt d’acord” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Grau d'acord
Directius i professionals
Ocupacions intermèdies
Classes treballadores
BarcelonaGens d’acord o desacord
70,6
64,3
64,5
Ni en desacord ni d’acord
9,3
14,2
19,5
D’acord o molt d’acord
20,1
21,5
16,0
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBGens d’acord o desacord
68,2
69,8
63,2
Ni en desacord ni d’acord
12,4
19,0
16,9
D’acord o molt d’acord
19,4
11,2
19,9
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBGens d’acord o desacord
69,5
67,3
63,8
Ni en desacord ni d’acord
10,6
16,9
18,1
D’acord o molt d’acord
19,8
15,8
18,1
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBGens d’acord o desacord
66,8
61,3
66,8
Ni en desacord ni d’acord
11,0
11,7
11,4
D’acord o molt d’acord
22,2
27,0
21,8
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBGens d’acord o desacord
68,7
65,3
64,8
Ni en desacord ni d’acord
10,7
15,1
15,8
D’acord o molt d’acord
20,6
19,6
19,4
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 09-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Grau d'acord
Grau d'acord
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona