Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Tipus de flux en la mobilitat residencial segons destí
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més que ha canviat de residència en els últims cinc anys, classificant els trànsits en tres tipus de flux: horitzontal si el moviment residencial és dins d'un mateix municipi o àmbit territorial; centre-perifèria si el moviment es produeix d'un àmbit més central a un de més perifèric; perifèria-centre si el moviment es produeix d'un àmbit més perifèric a un de més central.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit
Localització
2017
2022
BarcelonaTrànsit horitzontal
86,5
84,7
Trànsit centre-perifèria
..
..
Trànsit perifèria-centre
13,5
15,3
Total
100,0
100,0
Resta AMBTrànsit horitzontal
69,4
76,9
Trànsit centre-perifèria
24,5
19,2
Trànsit perifèria-centre
6,0
3,9
Total
100,0
100,0
Total AMBTrànsit horitzontal
78,9
81,3
Trànsit centre-perifèria
11,0
8,5
Trànsit perifèria-centre
10,2
10,3
Total
100,0
100,0
Resta RMBTrànsit horitzontal
78,9
80,4
Trànsit centre-perifèria
21,1
19,6
Trànsit perifèria-centre
..
..
Total
100,0
100,0
Total RMBTrànsit horitzontal
78,9
81,0
Trànsit centre-perifèria
14,8
12,0
Trànsit perifèria-centre
6,3
7,0
Total
100,0
100,0
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017 i 2022).
Darrera actualització: 30-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona