Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització del lloc de treball segons grau d'urbanització
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 16 anys i més ocupada segons la localització del seu lloc de treball i el grau d'urbanització del municipi de residència.
Metodologia:
El grau d’urbanització s’ha definit seguint els següents criteris:

- Zona densament poblada: conjunt contigu de municipis, cadascun dels quals amb una densitat de més de 500 habitants per Km² i amb una població total (al conjunt) d’almenys 50.000 habitants.

- Zona semiurbana o intermèdia: conjunt contigu de municipis que no pertanyen a una zona densament poblada, on cadascun té una densitat superior als 100 habitants per Km² i on la població total del conjunt és almenys de 50.000 habitants o és adjacent a una zona densament poblada.

- Zona escassament poblada: conjunt contigu de municipis, que no formen part ni d’una zona densament poblada, ni d’una zona intermèdia.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total RMB
Grau d'urbanització
Localització lloc treball
1995
2000
2006
2011
2017
Zona densament pobladaA casa
3,5
2,1
2,2
3,1
5,1
Al mateix barri de residència
18,0
16,7
13,2
15,0
10,2
A un altre barri del mateix municipi de residència
38,6
34,8
33,4
37,5
32,4
A la ciutat central (Barcelona)
12,2
13,1
13,7
12,4
13,6
A un altre municipi de l'AMB
13,4
15,0
15,6
13,2
18,0
A un altre municipi de la RMB
8,7
10,9
13,5
12,4
14,3
Fora de la RMB
0,7
1,2
0,6
1,2
1,1
És irregular
4,9
6,1
7,8
5,2
5,2
Zona semi urbana o intermèdiaA casa
7,8
5,5
3,0
2,1
4,1
Al mateix barri de residència
18,8
17,0
6,5
13,6
11,2
A un altre barri del mateix municipi de residència
29,1
21,4
26,7
19,6
7,9
A la ciutat central (Barcelona)
6,3
8,0
8,0
10,4
20,9
A un altre municipi de l'AMB
3,5
5,7
6,8
10,0
19,8
A un altre municipi de la RMB
24,1
29,3
36,8
32,0
26,2
Fora de la RMB
3,8
3,1
3,4
5,1
4,2
És irregular
6,6
10,1
8,8
7,1
5,6
Zona escassament pobladaA casa
7,6
6,2
2,2
6,2
10,6
Al mateix barri de residència
31,9
16,5
18,1
4,5
17,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
22,8
31,2
25,4
15,2
4,3
A la ciutat central (Barcelona)
2,7
2,2
9,4
10,9
8,9
A un altre municipi de l'AMB
0,0
2,6
1,2
3,6
2,1
A un altre municipi de la RMB
27,1
32,5
35,6
41,6
42,7
Fora de la RMB
2,5
3,0
1,2
5,6
9,9
És irregular
5,4
5,7
6,9
12,5
4,5
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).
Darrera actualització: 08-06-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau d'urbanització
Grau d'urbanització
Localització lloc treball
Localització lloc treball
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona