Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres d'aliments frescos segons grau d'urbanització
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Població de 16 anys i més segons el lloc on es realitzen les compres d'aliments frescos, i segons el grau d'urbanització del municipi de residència.
Metodologia:
El grau d’urbanització s’ha definit seguint els següents criteris:

- Zona densament poblada: conjunt contigu de municipis, cadascun dels quals amb una densitat de més de 500 habitants per Km² i amb una població total (al conjunt) d’almenys 50.000 habitants.

- Zona semiurbana o intermèdia: conjunt contigu de municipis que no pertanyen a una zona densament poblada, on cadascun té una densitat superior als 100 habitants per Km² i on la població total del conjunt és almenys de 50.000 habitants o és adjacent a una zona densament poblada.

- Zona escassament poblada: conjunt contigu de municipis, que no formen part ni d’una zona densament poblada, ni d’una zona intermèdia.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total RMB
Grau urbanització
Localització
2006
2011
2017
Zona densament pobladaAl mateix barri de residència
72,2
64,5
77,0
A un altre barri del mateix municipi de residència
18,3
13,5
11,5
A la ciutat central (Barcelona)
0,6
0,2
0,3
A un altre municipi de l'AMB
2,8
1,3
1,6
A un altre municipi de la RMB
2,4
2,0
1,8
Fora de la RMB
0,1
0,1
0,1
És irregular / indistintament
3,6
6,2
4,7
Compra per catàleg / internet
0,0
0,4
0,2
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
11,9
2,8
Zona semi urbana o intermèdiaAl mateix barri de residència
19,9
26,8
38,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
37,2
21,4
20,2
A la ciutat central (Barcelona)
2,3
0,6
0,8
A un altre municipi de l'AMB
3,1
3,9
7,6
A un altre municipi de la RMB
22,1
17,4
21,1
Fora de la RMB
0,2
0,9
1,0
És irregular / indistintament
15,3
15,9
8,0
Compra per catàleg / internet
0,0
0,1
0,2
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
13,0
2,5
Zona escassament pobladaAl mateix barri de residència
5,2
12,1
33,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
14,4
12,2
6,7
A la ciutat central (Barcelona)
0,0
0,0
0,0
A un altre municipi de l'AMB
0,0
0,0
0,0
A un altre municipi de la RMB
61,1
26,3
36,2
Fora de la RMB
4,7
17,4
4,1
És irregular / indistintament
14,6
12,3
16,8
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
19,7
2,5
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2006:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).
Darrera actualització: 08-06-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau urbanització
Grau urbanització
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona