Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres d'aliments envasats segons grau d'urbanització
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on es realitzen les compres d'aliments envasats segons el grau d'urbanització del municipi de residència.
Metodologia:
El grau d’urbanització s’ha definit seguint els següents criteris:

- Zona densament poblada: conjunt contigu de municipis, cadascun dels quals amb una densitat de més de 500 habitants per Km² i amb una població total (al conjunt) d’almenys 50.000 habitants.

- Zona semiurbana o intermèdia: conjunt contigu de municipis que no pertanyen a una zona densament poblada, on cadascun té una densitat superior als 100 habitants per Km² i on la població total del conjunt és almenys de 50.000 habitants o és adjacent a una zona densament poblada.

- Zona escassament poblada: conjunt contigu de municipis, que no formen part ni d’una zona densament poblada, ni d’una zona intermèdia.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total RMB
Grau urbanització
Localització
1995
2000
2006
2011
2017
Zona densament pobladaAl mateix barri de residència
69,1
73,9
69,5
61,4
74,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
12,8
13,9
18,6
12,8
11,2
A la ciutat central (Barcelona)
0,3
0,7
0,5
0,2
0,3
A un altre municipi de l'AMB
6,6
4,6
3,2
2,0
1,8
A un altre municipi de la RMB
3,7
2,8
3,5
2,5
1,9
Fora de la RMB
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
És irregular / indistintament
7,3
4,0
4,5
7,0
4,4
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
2,4
0,7
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,2
0,0
0,0
11,6
5,0
Zona semi urbana o intermèdiaAl mateix barri de residència
38,7
17,2
13,7
20,0
29,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
28,2
42,1
30,9
20,3
16,9
A la ciutat central (Barcelona)
1,6
0,5
2,1
0,4
0,8
A un altre municipi de l'AMB
3,1
6,5
4,5
4,1
8,8
A un altre municipi de la RMB
16,8
21,5
28,8
20,6
26,2
Fora de la RMB
1,0
3,2
1,1
1,2
0,9
És irregular / indistintament
10,6
9,0
18,9
20,3
9,4
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
1,1
1,0
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
0,0
0,0
12,1
6,6
Zona escassament pobladaAl mateix barri de residència
40,7
28,0
0,6
13,2
26,6
A un altre barri del mateix municipi de residència
13,4
22,6
9,0
7,0
5,9
A la ciutat central (Barcelona)
0,5
0,7
0,6
0,0
0,0
A un altre municipi de l'AMB
0,9
1,0
0,0
0,0
0,5
A un altre municipi de la RMB
24,9
31,5
68,8
28,9
36,8
Fora de la RMB
4,4
1,4
5,9
18,6
6,4
És irregular / indistintament
15,2
14,8
15,0
13,8
16,5
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
0,0
0,0
18,5
7,5
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).
Darrera actualització: 08-06-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau urbanització
Grau urbanització
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona