Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Localització de les compres de roba i calçat segons grau d'urbanització
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el lloc on es realitzen les compres de roba i calçat segons el grau d'urbanització del municipi de residència.
Metodologia:
El grau d’urbanització s’ha definit seguint els següents criteris:

- Zona densament poblada: conjunt contigu de municipis, cadascun dels quals amb una densitat de més de 500 habitants per Km² i amb una població total (al conjunt) d’almenys 50.000 habitants.

- Zona semiurbana o intermèdia: conjunt contigu de municipis que no pertanyen a una zona densament poblada, on cadascun té una densitat superior als 100 habitants per Km² i on la població total del conjunt és almenys de 50.000 habitants o és adjacent a una zona densament poblada.

- Zona escassament poblada: conjunt contigu de municipis, que no formen part ni d’una zona densament poblada, ni d’una zona intermèdia.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total RMB
Grau urbanització
Localització
1995
2000
2006
2011
2017
Zona densament pobladaAl mateix barri de residència
45,1
39,1
36,6
30,2
25,8
A un altre barri del mateix municipi de residència
26,4
30,0
29,2
27,8
26,8
A la ciutat central (Barcelona)
4,9
8,8
7,9
8,6
10,4
A un altre municipi de l'AMB
1,9
2,2
2,4
2,4
3,9
A un altre municipi de la RMB
1,9
2,7
3,5
4,7
3,5
Fora de la RMB
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
És irregular / indistintament
19,5
17,0
20,1
20,5
24,3
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
0,2
1,7
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,3
0,0
0,0
5,3
3,4
Zona semi urbana o intermèdiaAl mateix barri de residència
22,0
6,9
3,3
6,9
2,9
A un altre barri del mateix municipi de residència
22,7
20,7
20,1
13,6
7,7
A la ciutat central (Barcelona)
12,4
19,1
10,3
12,9
16,1
A un altre municipi de l'AMB
2,2
4,7
4,1
4,1
9,0
A un altre municipi de la RMB
21,2
23,6
29,4
25,6
29,4
Fora de la RMB
1,1
2,3
0,9
4,0
1,6
És irregular / indistintament
18,2
22,7
31,9
25,1
28,0
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
0,3
1,8
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,1
0,0
0,0
7,5
3,5
Zona escassament pobladaAl mateix barri de residència
18,0
3,8
0,0
0,9
3,2
A un altre barri del mateix municipi de residència
21,6
25,0
7,0
3,6
0,0
A la ciutat central (Barcelona)
7,8
7,1
4,6
14,4
10,2
A un altre municipi de l'AMB
1,3
1,9
0,0
0,0
0,4
A un altre municipi de la RMB
28,6
39,0
63,2
31,5
34,3
Fora de la RMB
2,4
2,7
3,2
10,3
3,7
És irregular / indistintament
20,3
20,4
22,0
22,3
38,1
Compra per catàleg / internet
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
No realitza aquest tipus de compra habitualment
0,0
0,0
0,0
17,2
8,6
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (1995:2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).
Darrera actualització: 08-06-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau urbanització
Grau urbanització
Localització
Localització
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona