Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Valoració d'aspectes del barri segons grau d'urbanització
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Valoració que la població de 16 anys i més fa de l'estat de diversos aspectes del barri o entorn residencial proper segons el grau d'urbanització del municipi de residència.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “molt dolent” i 10 “molt bo”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “molt dolent o dolent” (de 0 a 4), “ni dolent ni bo” (5), i “bo o molt bo” (de 6 a 10).
El grau d’urbanització s’ha definit seguint els següents criteris:

- Zona densament poblada: conjunt contigu de municipis, cadascun dels quals amb una densitat de més de 500 habitants per Km² i amb una població total (al conjunt) d’almenys 50.000 habitants.

- Zona semiurbana o intermèdia: conjunt contigu de municipis que no pertanyen a una zona densament poblada, on cadascun té una densitat superior als 100 habitants per Km² i on la població total del conjunt és almenys de 50.000 habitants o és adjacent a una zona densament poblada.

- Zona escassament poblada: conjunt contigu de municipis, que no formen part ni d’una zona densament poblada, ni d’una zona intermèdia.
Unitat: Percentatge
Nom Àmbit: Total AMB
Grau d'urbanització
Aspectes a valorar
Valoració
2011
2017
Zona densament pobladaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
6,9
17,9
Ni dolent ni bo
11,6
13,8
Bo o molt bo
81,6
68,3
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
17,1
21,0
Ni dolent ni bo
12,6
13,6
Bo o molt bo
70,3
65,4
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
41,3
51,5
Ni dolent ni bo
13,7
12,1
Bo o molt bo
45,0
36,4
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
..
8,5
Ni dolent ni bo
..
7,1
Bo o molt bo
..
84,4
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
7,9
12,2
Ni dolent ni bo
10,8
11,1
Bo o molt bo
81,3
76,7
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
14,4
10,3
Ni dolent ni bo
10,5
10,5
Bo o molt bo
75,2
79,2
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
5,3
6,1
Ni dolent ni bo
8,2
7,7
Bo o molt bo
86,6
86,3
Zona semi urbana o intermèdiaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
6,7
4,5
Ni dolent ni bo
8,0
4,6
Bo o molt bo
85,3
90,9
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
10,1
5,0
Ni dolent ni bo
8,2
2,9
Bo o molt bo
81,7
92,1
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
15,5
10,4
Ni dolent ni bo
7,8
6,3
Bo o molt bo
76,7
83,3
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
..
41,3
Ni dolent ni bo
..
14,2
Bo o molt bo
..
44,5
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
7,3
8,2
Ni dolent ni bo
8,9
12,6
Bo o molt bo
83,8
79,2
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
14,0
6,4
Ni dolent ni bo
10,8
10,2
Bo o molt bo
75,2
83,5
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
3,8
4,2
Ni dolent ni bo
6,8
5,6
Bo o molt bo
89,3
90,3
Zona escassament pobladaQualitat ambiental (contaminació)Molt dolent o dolent
0,0
0,0
Ni dolent ni bo
2,2
0,0
Bo o molt bo
97,8
100,0
Qualitat acústicaMolt dolent o dolent
0,0
3,2
Ni dolent ni bo
4,0
2,2
Bo o molt bo
96,0
94,6
Disponibilitat d’aparcamentMolt dolent o dolent
0,0
3,6
Ni dolent ni bo
0,0
5,8
Bo o molt bo
100,0
90,6
Disponibilitat de transport públicMolt dolent o dolent
..
60,1
Ni dolent ni bo
..
15,6
Bo o molt bo
..
24,3
Estat de l’entorn (edificis, neteja, etc)Molt dolent o dolent
1,7
6,8
Ni dolent ni bo
0,0
8,2
Bo o molt bo
98,3
85,0
Seguretat ciutadanaMolt dolent o dolent
13,5
15,8
Ni dolent ni bo
18,1
5,3
Bo o molt bo
68,4
78,9
Relació entre els veïns del barriMolt dolent o dolent
1,3
3,0
Ni dolent ni bo
0,0
1,9
Bo o molt bo
98,7
95,1
Font: Idescat i IERMB: ECVHP (2011). IERMB: Enquesta de cohesió urbana (2017).
Darrera actualització: 08-06-2018.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau d'urbanització
Grau d'urbanització
Aspectes a valorar
Aspectes a valorar
Valoració
Valoració
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona